Lý do làm tỷ lệ trẻ mắc hội chứng Đao có tỷ lệ gia tăng theo tuổi mẹ, đặc biệt là ở người mẹ trên 35 tuổi là do:

Lý do làm tỷ lệ trẻ mắc hội chứng Đao có tỷ lệ gia tăng theo tuổi mẹ, đặc biệt là ở người mẹ trên 35 tuổi là do:

A. Tế bào bị lão hoá làm quá trình giảm phân của tế bào sinh trứng không xảy ra

B. Tế bào bị lão hoá làm phát sinh đột biến gen

C. Tế bào bị lão hoá làm cho sự phân ly NST dễ bị rối loạn

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng