Lý thuyết đồng dạng ra đời do:

Lý thuyết đồng dạng ra đời do:

A. Có nhiều hiện tượng vật lý đồng dạng với nhau

B. Có sự đồng dạng nhiệt và điện

C. Có sự đồng dạng hình học

D. Không xác định được giá trị hệ số tỏa nhiệt đối lưu \(\alpha \) bằng lý thuyết

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng