Lyzosome có nguồn gốc từ đâu và có chức năng gì?

Lyzosome có nguồn gốc từ đâu và có chức năng gì?

A. Bộ máy Golgi và lƣới nội chất hạt – Tiêu hóa các bào quan già.

B. Trung tâm tổ chức vi ống – Tích trữ ATP.

C. Ty thể – Hô hấp kị khí.

D. Nhân con – Hô hấp tiêu hóa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng