Mã di truyền có ở trong:

Mã di truyền có ở trong:

A. ADN, mARN

B. ADN, mARN, tARN

C. ADN, rARN

D. mARN, tARN

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng