Mô thực vật được chia ra làm các loại mô nào?

Mô thực vật được chia ra làm các loại mô nào?

A. Mô phân sinh và mô căn bản

B. Mô chuyên hóa và mô căn bản

C. Chỉ có mô căn bản

D. Mô phân sinh và mô chuyên hóa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng