Ma trận nào sau đây không phải là ma trận trực giao:

Ma trận nào sau đây không phải là ma trận trực giao:

A. \(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}

{\cos \varphi }&{ – \sin \varphi }&0\\

{\sin \varphi }&{\cos \varphi }&0\\

0&0&{ – 1}

\end{array}} \right)\)

B. \(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}

{\frac{3}{5}}&{\frac{4}{5}}\\

{\frac{4}{5}}&{\frac{{ – 3}}{5}}

\end{array}} \right)\)

C. \(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}

{\frac{2}{3}}&{\frac{1}{3}}&{\frac{2}{3}}\\

{\frac{{ – 2}}{3}}&{\frac{2}{3}}&{\frac{1}{3}}\\

{\frac{{ – 1}}{3}}&{\frac{{ – 2}}{3}}&{\frac{2}{3}}

\end{array}} \right)\)

D. \(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}

0&{\frac{{ – 1}}{{\sqrt 2 }}}&{\frac{1}{{\sqrt 2 }}}\\

{\frac{1}{{\sqrt 2 }}}&0&{\frac{1}{{\sqrt 2 }}}\\

{\frac{1}{{\sqrt 2 }}}&{\frac{1}{{\sqrt 2 }}}&0

\end{array}} \right)\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng