Mạch từ trong các máy điện có tác dụng:

Mạch từ trong các máy điện có tác dụng:

A. tập trung từ trường và dẫn từ thông

B. khép kín hoặc rẽ nhánh từ trường

C. bảo vệ các phần tử máy điện khỏi chịu ảnh hưởng của từ trường

D. liên kết các bộ phận của máy điện

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng