Mũi tên trong ký hiệu mạch của BJT luôn luôn chỉ vào loại vật liệu nào? 

Mũi tên trong ký hiệu mạch của BJT luôn luôn chỉ vào loại vật liệu nào? 

A. Dạng P

B. Dạng N

C. Dạng base

D. Dạng PN

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng