Màng của tế bào nào sau đây không có sự hiện diện của Cholesterol?

Màng của tế bào nào sau đây không có sự hiện diện của Cholesterol?

A. Tế bào nhân sơ 

B. Tế bào nhân thực 

C. Tế bào thực vật 

D. Tế bào động vật

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng