Mạng lưới nội chất không có chức năng nào dưới đây?

Mạng lưới nội chất không có chức năng nào dưới đây?

A. Chia tế bào thành nhiều ngăn nhỏ 

B. Vận chuyển các chất trong tế bào 

C. Tổng hợp các phân tử 

D. Trung tâm kiểm soát các hoạt động của tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng