Màng nguyên sinh không có chức năng nào dưới đây?

Màng nguyên sinh không có chức năng nào dưới đây?

A. Ngăn cách môi trường trong và ngoài tế bào 

B. Kiểm soát sự vận chuyển các phân tử và ion đi vào và ra khỏi tế bào

C. Nhận biết và giao tiếp giữa các tế bào và mô 

D. Tạo ra các protein dùng trong cấu trúc của vách tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng