Màng nguyên sinh không có tính chất nào sau đây?

Màng nguyên sinh không có tính chất nào sau đây?

A. Tính thấm chọn lọc 

B. Thấm tự do các phân tủ nước 

C. Thấm tự do các ion 

D. Cho phép nước khuếch tán qua màng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng