Màng sinh chất có thành phần hóa học chủ yếu là:

Màng sinh chất có thành phần hóa học chủ yếu là:

A. Protein

B. Lipit

C. Cacbonhydrat

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng