Màng sinh chất của tế bào nhân sơ được cấu tạo từ:

Màng sinh chất của tế bào nhân sơ được cấu tạo từ:

A. Axit nuclêic

B. Prôtêin

C. Peptiđôglican

D. Photpholipit và prôtêin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng