Màng tế bào chỉ thấm đối với nước và urea nhưng không thấm đối với sucrose. Sự thẩm thấu làm teo tế bào hồng cầu khi chúng được cho vào dung dịch?

Màng tế bào chỉ thấm đối với nước và urea nhưng không thấm đối với sucrose. Sự thẩm thấu làm teo tế bào hồng cầu khi chúng được cho vào dung dịch?

A. Urea ưu trương

B. Sucrose ưu trương

C. Sucrose nhược trương 

D. Nước tinh khiết 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng