Màng tế bào điều khiển các chất đi ra, vào tế bào?

Màng tế bào điều khiển các chất đi ra, vào tế bào?

A. Một cách tùy ý 

B. Chỉ cho các chất đi ra 

C. Một cách có chọn lọc 

D. Chỉ cho các chất đi vào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng