Một đột biến gen làm thay đổi thay đổi thành phần nuclêôtit trên mạch mã gốc của gen nhưng số liên kết H2 của gen không đổi. Đột biến thuộc dạng:

Một đột biến gen làm thay đổi thay đổi thành phần nuclêôtit trên mạch mã gốc của gen nhưng số liên kết H2 của gen không đổi. Đột biến thuộc dạng:

A. thay thế 1 cặp A_T bằng cặp G_X

B. thay thế 1 cặp G_X bằng cặp A_T

C. thay thế 1 cặp nuclêôtit cùng loại

D. thay thế 2 cặp G_X bằng 3 cặp A_T

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng