Mặt làm việc của then bằng & then bán nguyệt là:

Mặt làm việc của then bằng & then bán nguyệt là:

A. 1 mặt bên

B. 1 mặt đáy

C. 2 mặt bên

D. 2 mặt đáy

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng