Một mạch của phân tử ADN có trình tự như sau: – A- X- G- T- A- A- G-, trình tự của mạch bổ sung là:

Một mạch của phân tử ADN có trình tự như sau: – A- X- G- T- A- A- G-, trình tự của mạch bổ sung là:

A. – U- G- X- A- U- U- X- 

B. – A- X- G- U- A- A- G- 

C. – T- G- X- A- T- T- X-

D. – A- X- G- T- A- A- G-

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng