Một máy biến áp một pha lý tưởng công suất 20KVA; tỷ số biến áp 1200V/120V. Tính các dòng định mức sơ cấp và thứ cấp.

Một máy biến áp một pha lý tưởng công suất 20KVA; tỷ số biến áp 1200V/120V. Tính các dòng định mức sơ cấp và thứ cấp.

A.  I1đm  = 16,67A ; I2đm = 166,67A

B. I1đm = 166,7A ; I2đm = 16,67A

C. I1đm = 1,67A ; I2đm =  16,67A

D. I1đm = 16,67A ; I2đm = 1,67A

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng