Mặt nạ phòng độc được phân thành bao nhiêu nhóm:

Mặt nạ phòng độc được phân thành bao nhiêu nhóm:

A. 2 nhóm

B. 3 nhóm

C. 4 nhóm

D. 6 nhóm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng