Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8Aa: 0,2aa. Qua chọn lọc, người ta đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau là:

Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8Aa: 0,2aa. Qua chọn lọc, người ta đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau là:

A.  0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa 

B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa 

C. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa 

D. 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng