Một tế bào ống nghiệm được cấy vào trong ống nghiệm chứa các nuclêôtit đánh dấu phóng xa. Nuclêôtit phóng xạ trong tế bào tập trung ở đâu?

Một tế bào ống nghiệm được cấy vào trong ống nghiệm chứa các nuclêôtit đánh dấu phóng xa. Nuclêôtit phóng xạ trong tế bào tập trung ở đâu?

A. Lưới nội chất hạt

B. Lưới nội chất trơn.

C. Không bào trung tâm.

D. Nhân.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng