Một tế bào có 2n = 24, đang thực hiện giảm phân ở kỳ cuối I. Số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào con?

Một tế bào có 2n = 24, đang thực hiện giảm phân ở kỳ cuối I. Số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào con?

A. 12 NST đơn

B. 12 NST kép.

C. 24 NST đơn.

D. 24 NST kép

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng