Mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm:

Mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm:

A. tạo ưu thế lai

B. tăng nguồn biến dị cho chọn lọc

C. gây đột biến gen

D. gây đột biến nhiễm sắc thể

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng