Mệnh đề nào sau đây đúng:

Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. \((\forall x \in \left[ {a,b} \right])f(x) \int\limits_a^b {g(x)dx} \)

B. \((\forall x \in \left[ {a,b} \right])f(x) \le g(x) \Rightarrow \int\limits_a^b {f(x)dx} \le \int\limits_a^b {g(x)dx} \)

C. \((\forall x \in \left[ {a,b} \right])f(x) \le g(x) \Rightarrow \int\limits_a^b {f(x)g(x)dx} \le \int\limits_a^b {g(x)dx} \)

D. \(f(x) \le g(x) \Rightarrow \int\limits_a^b {g(x)dx} \le \int\limits_a^b {g(x)dx} \)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng