Mô hình Dupont của phân tích tài chính đánh giá tỷ suất sinh lợi dưới những thuật ngữ sau đây, ngoại trừ:

Mô hình Dupont của phân tích tài chính đánh giá tỷ suất sinh lợi dưới những thuật ngữ sau đây, ngoại trừ:

A. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản

B. Đòn bẩy tài chính

C. Lợi nhuận giữ lại

D. Lãi gộp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng