Mô phân sinh bên có ở vị trí nào sau đây?

Mô phân sinh bên có ở vị trí nào sau đây?

A. Ở chồi nách

B. Ở đỉnh thân

C. Ở chồi đỉnh

D. Ở đỉnh rễ 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng