Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào?

Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào?

A. Ở chồi nách

B. Ở đỉnh thân

C. Ở chồi đỉnh

D. Ở đỉnh rễ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng