Mối ghép then là mối ghép:

Mối ghép then là mối ghép:

A. Mối ghép tháo được

B. Mối ghép không tháo được

C. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép

D. b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng