Mối liên hệ giữa c$_{μp}$ với c$_{μv}$ là:

Mối liên hệ giữa c$_{μp}$ với c$_{μv}$ là:

A. k = \(\frac{c_{μv}}{c_{μp}}\) ; cμp – cμv = \(8314\frac{J}{kmol * độ}\)

B. k = \(\frac{c_{μv}}{c_{μp}}\) ; cμv – cμp = \(8314\frac{J}{kmol * độ}\)

C. k = \(\frac{c_{μp}}{c_{μv}}\) ; cμp – cμv = \(8314\frac{J}{kmol * độ}\)

D. k = \(\frac{c_{μp}}{c_{μv}}\) ; cμv – cμp = \(8314\frac{J}{kmol * độ}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng