Môi trường có nồng độ chất tan cao hơn của tế bào?

Môi trường có nồng độ chất tan cao hơn của tế bào?

A. Môi trường nhược trương

B. Môi trường ưu trương

C. Môi trường đẳng trương.

D. Cả ba môi trường

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng