Môi trường có nồng độ chất tan thấp hơn của tế bào?

Môi trường có nồng độ chất tan thấp hơn của tế bào?

A. Môi trường đẳng trương

B. Môi trường ưu trương

C. Môi trường nhược trương

D. Cả ba môi trường

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng