Môi trường ngành gồm:

Môi trường ngành gồm:

A. Người mua và người bán

B. Các đối thủ hiện tại và tiềm ẩn

C. Sản phẩm thay thế

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng