Môi trường nhược trương là:

Môi trường nhược trương là:

A. Nồng độ chất hoà tan của môi trường > nồng độ chất hoà tan bào tương

B. Nồng độ chất hoà tan của môi trường < nồng độ chất hoà tan bào tương

C. Nồng độ chất hoà tan của môi trường = nồng độ chất hoà tan bào tương

D. Dung dịch keo

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng