Một bệnh nhân trước khi mổ được đo FEV1 là 30%. Vậy kết luận là:

Một bệnh nhân trước khi mổ được đo FEV1 là 30%. Vậy kết luận là:

A. Bệnh nhân bị suy hô hấp mức dộ trung bình

B. Bệnh nhân không bị suy hô hấp

C. Bệnh nhân bị suy hô hấp nặng

D. Bệnh nhân bị suy hô hấp nhẹ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng