Một cá thể có tế bào chứa số NST bằng tổng số NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau gọi là:

Một cá thể có tế bào chứa số NST bằng tổng số NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau gọi là:

A. thể lệch bội

B. thể dị đa bội

C. thể tự đa bội

D. thể đột biến

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng