Một cặp bánh răng ăn khớp với nhau thì khi nào chiều quay 2 bánh răng cùng chiều với nhau?

Một cặp bánh răng ăn khớp với nhau thì khi nào chiều quay 2 bánh răng cùng chiều với nhau?

A. Truyền động kín.

B. Ăn khớp trong.

C. Truyền động hở. 

D. Ăn khớp ngoài.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng