Một cung phản xạ cần phải có sự điều khiển của thần kinh và thêm yếu tố nào sau đây?

Một cung phản xạ cần phải có sự điều khiển của thần kinh và thêm yếu tố nào sau đây?

A. Dây thần kinh cảm giác – vận động.

B. Cơ quan thụ cảm.

C. Cơ quan thực hiện phản xạ.

D. Dây thần kinh cảm giác – vận động, cơ quan thụ cảm, cơ quan thực hiện phản xạ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng