Một động cơ đồng bộ 60Hz quay với vận tốc 860vg/ph lúc đầy tải. Hãy xác định vận tốc đồng bộ.

Một động cơ đồng bộ 60Hz quay với vận tốc 860vg/ph lúc đầy tải. Hãy xác định vận tốc đồng bộ.

A. n1 = 900 vg/ph

B. n1 = 750 vg/ph

C. n1 = 1500 vg/ph

D. n1 = 1800 vg/ph

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng