Một dự án đầu tư trong năm nay phải tốn 150 tỷ đồng và tạo ngân lưu ròng là 11 tỷ đồng vào năm thứ nhất; 121 tỷ đồng vào năm thứ hai và 133 tỷ đồng vào năm thứ ba. Chi phí vốn của dự án là 10%/ năm. Giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án bằng:

Một dự án đầu tư trong năm nay phải tốn 150 tỷ đồng và tạo ngân lưu ròng là 11 tỷ đồng vào năm thứ nhất; 121 tỷ đồng vào năm thứ hai và 133 tỷ đồng vào năm thứ ba. Chi phí vốn của dự án là 10%/ năm. Giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án bằng:

A. 59,92 tỷ đồng

B. 60,2 tỷ đồng

C. 66 tỷ đồng

D. 210 tỷ đồng 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng