Một đường giao thông có lưu lượng xe N = 2500 xe/h, vận tốc trung bình v = 40 km/h. Xác định loại nguồn ồn của đường giao thông này:

Một đường giao thông có lưu lượng xe N = 2500 xe/h, vận tốc trung bình v = 40 km/h. Xác định loại nguồn ồn của đường giao thông này:

A. nguồn đường 

B. nguồn điểm

C. nguồn mặt

D. nguồn trung gian giữa điểm và mặt

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng