Một gen xảy ra đột biến điểm làm giảm đi 2 liên kết H$_{2}$. Đột biến này thuộc dạng:

Một gen xảy ra đột biến điểm làm giảm đi 2 liên kết H$_{2}$. Đột biến này thuộc dạng:

A. mất 1 cặp nuclêôtit

B. thêm 1 cặp nuclêôtit

C. thay thế 1 cặp nuclêôtit cùng loại

D. thay thế 1 cặp nuclêôtit khác loại

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng