Một màng kim loại dao động với tần số f = 200 Hz. Nó tạo trong nước một sóng âm có bước sóng = 7,17 m. Xác định vận tốc truyền âm v trong nước:

Một màng kim loại dao động với tần số f = 200 Hz. Nó tạo trong nước một sóng âm có bước sóng = 7,17 m. Xác định vận tốc truyền âm v trong nước:

A. 1334 m/s 

B. 1434 m/s 

C. 27.5 m/s 

D. Một kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng