Một máy biến áp 1 pha trong thí nghiệm đo được công suất không tải P$_{0}$ = 40W; công suất ngắn mạch Pn.m = 62,5W. Xác định hiệu suất của máy biến áp khi làm việc với hệ số phụ tải k = 0,85. Cho biết công suất định mức của máy biến áp là S$_{đ.m}$ = 500VA, hệ số công suất cosφ$_{2}$ = 0,8.

Một máy biến áp 1 pha trong thí nghiệm đo được công suất không tải P$_{0}$ = 40W; công suất ngắn mạch Pn.m = 62,5W. Xác định hiệu suất của máy biến áp khi làm việc với hệ số phụ tải k = 0,85. Cho biết công suất định mức của máy biến áp là S$_{đ.m}$ = 500VA, hệ số công suất cosφ$_{2}$ = 0,8.

A. φ = 100%

B. φ = 90%

C. φ = 80%

D. φ = 50%

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng