Một MBA có tỷ số điện áp U1/U2  = 220V/24V, tỷ số vòng dây W1/W2  = 880/96. Điện áp trên cuộn thứ cấp sẽ là bao nhiêu nếu cuộn dây thứ cấp của MBA tăng thêm 24 vòng.

Một MBA có tỷ số điện áp U1/U2  = 220V/24V, tỷ số vòng dây W1/W2  = 880/96. Điện áp trên cuộn thứ cấp sẽ là bao nhiêu nếu cuộn dây thứ cấp của MBA tăng thêm 24 vòng.

A. U2 = 30V

B. U2 = 18V

C. U2 = 1613,3V

D. U2 = 3V

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng