Một nghiệm riêng của phương trình y”-3y’+2y=2x$^{2}$-3 có dạng:

Một nghiệm riêng của phương trình y”-3y’+2y=2x$^{2}$-3 có dạng:

A. \(\mathop y\nolimits_r = a{e^x} + b{e^{2x}}\)

B. \(\mathop y\nolimits_r = (a{x^2} + bx + c){e^x}\)

C. \(\mathop y\nolimits_r = ax + bx + c\)

D. \(\mathop y\nolimits_r = (a{x^2} + bx + c){e^{2x}}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng