Một người mang bộ NST có 45 NST với 1 NST giới tính X, người này:

Một người mang bộ NST có 45 NST với 1 NST giới tính X, người này:

A. Người nam mắc hội chứng Claiphentơ

B. Người nữ mắc hội chứng Claiphentơ

C. Người nam mắc hội chứng Tớcnơ

D. Người nữ mắc hội chứng Tớcnơ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng