Một nữ bình thường (1) lấy chồng (2) bị bệnh máu khó đông sinh được một con trai (3) bị bệnh máu khó đông. Người con trai này lớn lên lấy vợ (4) bình thường và sinh được một bé trai (5) cũng bị bệnh như bố. Hãy xác định kiểu gen của 5 người trong gia đình trên:

 Một nữ bình thường (1) lấy chồng (2) bị bệnh máu khó đông sinh được một con trai (3) bị bệnh máu khó đông. Người con trai này lớn lên lấy vợ (4) bình thường và sinh được một bé trai (5) cũng bị bệnh như bố. Hãy xác định kiểu gen của 5 người trong gia đình trên:

A. (1)XX, (2)XYA , (3)XYA , (4)XX, (5)XYA

B. (1)XaX a , (2)X AY, (3)XAY, (4)XaX a , (5)XAY

C. (1)XAX a , (2)XaY, (3)XaY, (4)XAX a , (5)XaY

D. (1)XX, (2)XYa , (3)XYa , (4)XX, (5)XYa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng