Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là dAA + hAa + raa = 1 sẽ cân bằng di truyền khi:

Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là dAA + hAa + raa = 1 sẽ cân bằng di truyền khi:

A. tần số alen A = a

B. d = h = r

C. d.r = h

D. d.r = (h/2)2

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng